Posts Tagged ‘Berita’

Tanda-Tanda Hari Kiamat

Assalamualaikum Wr.Wb

Semakin hari, semakin dekat dengan hari kiamat. tapi tahukah kalian tanda-tanda hari kiamat? Kita akan bahas tentang tanda-tanda hari kiamat sekarang.

Ada beberapa tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi, dan ada juga yang belum terjadi . Yang pertama kubahas adalah tanda-tanda hari kiamat kecil. yaitu adalah :

1. Diutusnya Rosullulah SAW

Jabir r.a. berkata, ”Adalah Rasulullah saw. jika beliau khutbah memerah matanya, suaranya keras, dan penuh dengan semangat seperti panglima perang, beliau bersabda, ‘(Hati-hatilah) dengan pagi dan sore kalian.’ Beliau melanjutkan, ‘Aku diutus dan hari Kiamat seperti ini.’ Rasulullah saw. mengibaratkan seperti dua jarinya antara telunjuk dan jari tengah. (HR Muslim)

2. Disia-siakan amanat

Jabir r.a. berkata, tatkala Nabi saw. berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, “Kapan terjadi Kiamat ?” Rasulullah saw. terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, “Rasulullah saw. mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya.” Berkata sebagian yang lain, “Rasul saw. tidak mendengar.” Setelah Rasulullah saw. menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya, “Mana yang bertanya tentang Kiamat?” Berkata lelaki Badui itu, ”Saya, wahai Rasulullah saw.” Rasulullah saw. Berkata, “Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat.” Bertanya, “Bagaimana menyia-nyiakannya?” Rasulullah saw. Menjawab, “Jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat.” (HR Bukhari)

3. Penggembala menjadi kaya.

Rasulullah saw. ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda kiamat, lalu beliau menjawab, “Seorang budak melahirkan majikannya, dan engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, telanjang, dan miskin, penggembala binatang berlomba-lomba saling tinggi dalam bangunan.” (HR Muslim)

4. Sungai Efrat berubah menjadi emas

Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak akan terjadi kiamat sampai Sungai Eufrat menghasilkan gunung emas, manusia berebutan tentangnya. Dan setiap seratus 100 terbunuh 99 orang. Dan setiap orang dari mereka berkata, ”Barangkali akulah yang selamat.” (Muttafaqun ‘alaihi)

5. Baitul Maqdis dikuasai umat Islam

”Ada enam dari tanda-tanda kiamat: kematianku (Rasulullah saw.), dibukanya Baitul Maqdis, seorang lelaki diberi 1000 dinar, tapi dia membencinya, fitnah yang panasnya masuk pada setiap rumah muslim, kematian menjemput manusia seperti kematian pada kambing dan khianatnya bangsa Romawi, sampai 80 poin, dan setiap poin 12.000.” (HR Ahmad dan At-Tabrani dari Muadz).

6. Banyak terjadi pembunuhan

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tiada akan terjadi kiamat, sehingga banyak terjadi haraj.. Sahabat bertanya apa itu haraj, ya Rasulullah?” Rasulullah saw. Menjawab, “Haraj adalah pembunuhan, pembunuhan.” (HR Muslim)

7. Munculnya kaum Khawarij

Dari Ali ra. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda, bodoh, mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. Keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kamu jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari Kiamat.” (HR Bukhari).

8. Banyak polisi dan pembela kezhaliman

“Di akhir zaman banyak polisi di pagi hari melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, dan di sore hari melakukan sesutu yang dibenci Allah. Hati-hatilah engkau jangan sampai menjadi teman mereka.” (HR At-Tabrani)

9. Perang antara Yahudi dan Umat Islam

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang yahudi bersembunyi di belakang batu-batuan dan pohon-pohonan. Dan berkatalah batu dan pohon, ‘Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini yahudi di belakangku, kemari dan bunuhlah ia.’ Kecuali pohon Gharqad karena ia adalah pohon Yahudi.” (HR Muslim)

10. Dominannya Fitnah

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Tidak akan terjadi kiamat, sampai dominannya fitnah, banyaknya dusta dan berdekatannya pasar.” (HR Ahmad).

11. Sedikitnya ilmu

12. Merebaknya perzinahan

13. Banyaknya kaum wanita

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda. “Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ilmu diangkat, banyaknya kebodohan, banyaknya perzinahan, banyaknya orang yang minum khamr, sedikit kaum lelaki dan banyak kaum wanita, sampai pada 50 wanita hanya ada satu lelaki.” (HR Bukhari)

14. Bermewah-mewah dalam membangun masjid

Dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Diantara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid.” (HR Ahmad, An-Nasa’i dan Ibnu Hibban)

15. Menyebarnya riba dan harta haram

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang pada manusia suatu waktu, setiap orang tanpa kecuali akan makan riba, orang yang tidak makan langsung, pasti terkena debu-debunya.” (HR Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi)

Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Akan datang pada manusia suatu saat di mana seseorang tidak peduli dari mana hartanya didapat, apakah dari yang halal atau yang haram.” (HR Ahmad dan Bukhari).

Lalu Tanda-tanda hari kiamat besar adalah :

A. Asap

Asap akan memenuhi timur dan barat, ia akan berlaku selama 40 hari. Apabila orang yang beriman terkena asap itu, ia akan bersin seperti terkena selsema, sementara orang kafir pula keadaannya seperti orang mabuk, asap akan keluar dari hidung, telinga dan dubur mereka.

B. Dajjal

Dajjal maksudnya ialah bahaya besar yang tidak ada bahaya sepertinya sejak Nabi Adam A.S sampai hari kiamat. Dajjal boleh membuat apa saja perkara-perkara yang luar biasa.Dia akan mendakwa dirinya Tuhan, sebelah matanya buta dan di antara kedua matanya tertulis perkataan ‘Ini adalah orang kafir’.

C. Binatang melata di bumi.

Binatang melata yang dikenali sebagai Dabatul Ard ini akan keluar di kota Mekah dekat gunung Shafa, iaakan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabatul Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa A.S dan cincin Nabi Sulaiman A.S. Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu ‘Ini adalah orang yang beriman’. Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah ‘Ini adalah orang kafir’.

D. Matahari terbit di barat

E. Munculnya Nabi Isa as

Turunnya Nabi Isa. A.S di negeri Syam di menara putih, beliau akan membunuh dajjal. Kemudian Nabi Isa A.Sakan menjalankan syariat Nabi Muhammad S.A.W.

F. Munculnya Yakjuj dan Makjuj

Yakjuj dan Makjuj pula akan keluar, mereka ini merupakan dua golongan. Satu golongan kecil dan satulagi golongan besar. Yakjuj dan Makjuj itu kini berada di belakang bendungan yang dibangunkan oleh Iskandar Zulqarnain. Apabila keluarnya mereka ini,bilangannya tidak terhitung banyaknya, sehingga kalau air laut Thahatiah diminum nescaya tidak akan tinggal walau pun setitik.

G. Tanda-tanda hari kiamat lain

Rasulullah S.A.W telah bersabda,” Hari kiamat itu mempunyai tanda, bermulanya dengan tidak laris jualandi pasar, sedikit sahaja hujan dan begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan.Ghibah menjadi-jadi di merata-rata, memakan riba, banyaknya anak-anak zina,orang kaya diagung-agungkan, orang-orang fasik akan bersuara lantang dimasjid, para ahli mungkar lebih banyak menonjol dari ahli haq”

Berkata Ali bin Abi Talib,Akan datang di suatu masa di mana Islam itu hanya akan tinggal namanya saja,agama hanya bentuk saja, Al-Qur’an hanya dijadikan bacaan saja, mereka mendirikan masjid, sedangkan masjid itu sunyi dari zikir menyebut AsmaAllah. Orang-orang yang paling buruk pada zaman itu ialah para ulama, dari mereka akan timbul fitnah dan fitnah itu akan kembali kepada mereka juga.Dan kesemua yang tersebut adalah tanda-tanda hari kiamat.”

Sabda Rasulullah S.A.W, “Apabila harta orang kafir yang dihalalkan tanpa perang yang dijadikan pembahagian bergilir, amanat dijadikan seperti harta rampasan, zakat dijadikan seperti pinjaman, belajar lain dari pada agama, orang lelaki taat kepada isterinya,mendurhakai ibunya, lebih rapat dengan teman dan menjauhkan ayahnya, suara-suara lantang dalam masjid, pemimpin kaum dipilih dari orang yang fasik, oarng dimuliakan karena ditakuti akan tindakan jahat dan aniayanya dan bukan kerana takutkan Allah, maka kesemua itu adalah tanda-tanda kiamat.”

Ayat-ayat dan hadits yang menyebutkan tanda-tanda kiamat besar di antaranya: Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, “Hai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?” Dzulqarnain berkata, “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka.” (Al-Kahfi: 82)

“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami.” (An-Naml: 82)

Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari ra, berkata: Rasulullah saw. muncul di tengah-tengah kami pada saat kami saling mengingat-ingat. Rasulullah saw. bertanya, “Apa yang sedang kamu ingat-ingat?” Sahabat menjawab, “Kami mengingat hari kiamat.” Rasulullah saw. bersabda,”Kiamat tidak akan terjadi sebelum engkau melihat 10 tandanya.” Kemudian Rasulullah saw. menyebutkan: Dukhan (kabut asap), Dajjaal, binatang (pandai bicara), matahari terbit dari barat, turunnya Isa as. Ya’juj Ma’juj dan tiga gerhana, gerhana di timur, barat dan Jazirah Arab dan terakhir api yang keluar dari Yaman mengantar manusia ke Mahsyar. (HR Muslim)

Dari Abdullah bin Mas’ud ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, ”Hari tidak akan berakhir, dan tahun belum akan pergi sehingga bangsa Arab dipimpin oleh seorang dari keluargaku, namanya sama dengan namaku.” (HR Ahmad)

Perbedaan antara tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar adalah :

  1. Tanda-tanda kiamat kecil secara umum datang lebih dahulu dari tanda-tanda kiamat besar.
  2. Tanda-tanda kiamat kecil sebagiannya sudah terjadi, sebagiannya sedang terjadi dan sebagiannya akan terjadi. Sedangkan tanda-tanda kiamat besar belum terjadi.
  3. Tanda kiamat kecil bersifat biasa dan tanda kiamat besar bersifat luar biasa.
  4. Tanda kiamat kecil berupa peringatan agar manusia sadar dan bertaubat. Sedangkan kiamat besar jika sudah datang, maka tertutup pintu taubat.
  5. Tanda-tanda kiamat besar jika muncul satu tanda, maka akan diikuti tanda-tanda yang lainnya. Dan yang pertama muncul adalah terbitnya matahari dari Barat.

Alam dunia adalah salah satu fase kehidupan yang dilalui oleh manusia, suatu saat nanti dunia ini akan berakhir dan manusia berpindah kepada fase kehidupan berikutnya yaitu alam akhirat. Akhir kehidupan dunia inilah yang disebut Kiamat.

Kiamat pasti tiba tanpa ragu sedikit pun, kepastian terjadinya ditetapkan oleh dalil-dalil al-Qur`an dalam jumlah yang besar. Di antara dalil-dalil tersebut adalah:

a. Firman Allah, “Dan sesungguhnya Hari Kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya; dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur.” (Al-Hajj: 7).

b. Firman Allah, “Sesungguhnya Hari Kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tiada beriman.” (Ghafir: 59).

c. Firman Allah, “Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.” (Al-Qamar: 1).

Dari sunnah Nabi saw di antaranya sabda beliau,

“Aku diutus, sedangkan aku dan Hari Kiamat adalah seperti ini,’ beliau menyandingkan antara jari telunjuk dan jari tengah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Meskipun Kiamat pasti terjadi akan tetapi Allah merahasiakan waktunya. Dia tidak berkenan memberitahukan kepada seorang pun, tidak kepada nabi yang diutus tidak kepada malaikat yang dekat. Jadi ilmu tentangnya mutlak di tangan Allah semata.

Dalil yang menetapkan hal itu di antaranya:

Firman Allah, “Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, ‘Bilakah terjadinya?’ Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.’ Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Al-A’raf: 187).

Firman Allah, “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat.” (Luqman: 34).

Firman Allah, “Manusia bertanya kepadamu tentang Hari Berbangkit. Katakanlah, ‘Sesungguhnya pengetahuan tentang Hari Berbangkit itu hanya di sisi Allah.’ Dan tahukah kamu (hai Muhammad), boleh jadi Hari Berbangkit itu sudah dekat waktunya.” (Al-Ahzab: 63).

Dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim ketika Jibril datang kepada Nabi saw bertanya tentang kapan Kiamat, Nabi saw menjawab,

“Yang ditanya tentang Hari Kiamat tidak lebih mengetahui dari yang bertanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Walaupun Allah merahasiakan kapan terjadinya Kiamat akan tetapi tidak dengan tanda-tandanya. Dia berkenan memberitahukannya kepada Nabi saw lalu beliau menyampaikannya kepada kita. Imam al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw bersabda,

“Kiamat tidak terjadi sehingga ada dua kelompok besar bertikai yang memakan korban besar, seruan keduanya satu, dan sehingga muncul para Dajjal pembual besar mendekati 30, semuanya mengaku sebagai rasul Allah dan sehingga ilmu diangkat, gempa terjadi dalam jumlah besar, zaman menjadi dekat, fitnah besar muncul dan pembunuhan merajalela, sehingga harta melimpah di kalangan kalian, ia melimpah sehingga pemilik harta mencari-cari siapa yang menerima sedekahnya, dan sehingga dia menawarkannya maka orang yang ditawari berkata, ‘Aku tidak memerlukannya,’ sehingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan dan sehingga seseorang melewati kubur orang lain dan dia berkata, ‘Seandainya aku yang menggantikannya’.”

Sumber : http://sunatullah.com/kiamat/tanda-tanda-hari-kiamat.html

Mengurangi kemacetan Dengan Cara Lain

Assalamualaikum Wr.Wb

Pernakah kalian semua mendengar cara mengurangi kemacetan? Pasti pernah kan, sebenarnya upaya memperbanyak angkutan umum dan menambah Trans-Jakarta atau lebih dikenal busway sudah bagus. Namun mengapa Jakarta masih macet? Diantara lain penyebannya adalah

Pertama. Kurang bersihnya fasilitas umum dan angkutan-angkutan umum. Saya pernah melihat seorang anak kecil yang tidak mau menaiki angkot/mikrolet (walaupun aku juga anak kecil hehehe…). Bahkan ia sampai menangis…( beda dengan saya… bahkan waktu tertabrak kereta yang kencang tidak bakal menangis, tapi yang pasti meninggal ….). aku pun jarang melihat orangkaya yang pergi dengan mikrolet. itulah yang menyebabkan sebagian orang tidak menyukai menaiki angkot/kendaraan umum lainnya (karena tidak nyaman). sangat berbeda dengan negara maju lainnya. disana tidak ada yang namanya sampah (saking majunnya). disana bersih sekali angkutan umumnya. dari halte/terminalnnya sampai kendaraannya.

Kedua . Kurangnnya keamanan, di kereta biasannya banyak pencopet,preman,bahkan orang gila (orang gilannya nyasar). kurangnya keamanan juga bisa disebabkan oleh suporter bola yang menaiki kendaraan umum . seperti kereta. ketidakamanan ini yang menyebabkan sebagian orang tidak suka menaiki kendaraan umum. berbeda di negara maju. suporternya tertib dan tidak rusuh (karena suporter disana kedinginan ,daripada banyak gerak mendingan diem aja dah…wkwkwwkwkw)

Nah . Sebenarnya , usaha pemerintah memang sudah bagus , akan tetapi kurangnya tingkat keamanan. Akan tetapi. Usaha kita yang belum bagus, contohnya aja buang sampah sembarangan. Saya mohon semoga yang membaca blog ini supaya menjaga kebersihan , karena juga mendapat pahala 2 x yang pertama dapat pahala karena menjaga kebersihan dan yang kedua mendapat pahala karena membantu agar lalu lintas bisa lancar. tetapi tidak langsung

Mohon maaf jika ada kesalahan kata/kata-kata yang tidak dimengerti, semoga blog ini bermanfaat untuk kita semua. kusudahi dulu.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Akan terbit berjudul “Dajjal”

Planet Mirip Bumi

Assalamualaikum Wr.Wb

Sekarang. Planet baru mirip bumi ini sering dipanggil “Super Earth”. Mungkin sebagian orang sudah tau tentang berita ini, yang blom tau akan kuceritakan sekarang.

Para astronom di Garcing, Jerman ,tanggal 25 april menemukan planet di luat sistem tata surya matahari. planet tersebut mengorbit pada bintang yg bernama gliese 581. suhu di planet tersebut friendly sekitar 0 s/d 40 derajat celcius. menurut astronom. kemungkinan disana terdapat sumber air dipermukaannya. Tentu airnya dalam bentuk cair. suhunya tidak kurang dari titik beku air dan sangat jauh dari titik didih air.

Letak-nya sendiri yang terpantau dari Telskop ESO 3,6m di Chilie, berjarak
sekitar kurang lebih 20,5 tahun cahaya dari sistem tata surya kita,jauh amat ya…

Orbit                   : 13 hari

Suhu                    : 0 – 40 derajat C

Jarak                   : 20,5 tahun cahaya

Gugus bintang : Libra

Planet tersebut 1,5 lebih besar dari bumi, dan diperkirakan terdiri dari bebatuan, sama kaya bumi. Untuk mengetahui ada tanda-tanda kehidupan disana, para ilmuwan kin telah menempatkan teleskop khusus untuk memantaunya.

Uniknya. Orbit planet baru ini hanya 13 hari. Jadi 1  tahun planet itu sama dengan 13 hari di bumi. cepatnya…

Gliese 581 yang berhasil diidentifikasi oleh fasilitas European Southern
Observatory di La Silla,di padang pasir Atacama,mempunyai ukuran lebih kecil dari Matahari,lebih dingin,dan tidak memiliki cahaya sehebat matahari.
Paling tidak ada 3 planet loh yang berputar mengelilingi Gliese 581,yang pertama ya planet yang mirip bumi tadi,yang kedua palenet yang besarnnya sekitar 15 kali massa bumi,dan yang ketiga lebih besar 8 kali dari bumi dan jararaknya paling jauh dari Gliese 581. Tentunya dari penemuan ini,para Ilmuan menaruh banyak harapan sama tu planet.Katanya bisa buat tempat tinggal cadangan bagi manusia jika bumi udah mulai ngambek!weqs,tapi
masalahnya naik apa kesana?cahaya aja yang cepetnya minta ampun butuhin waktu 20,5tahun untuk sampai kesana (perhitungannya dari sistem tata surya kita loh Boss).

Inilah yang kutulis hari ini. jika ada kata yang kurang jelas . tanyakan kepada saya dengan koment ke post ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Sumber Blog  : teknologi informasi dan komputer blog.

Sumber Post  : lanet Mirip Bumi “Super Earth” ditemukan

Tukang Copy Isi Blog

Assalamualaikum Wr.Wb

Pernahkah kalian melihat komentar di blog seseorang (lain)? atau, pernahkah kalian melihat dua/lebih judul dan isi blognya sama?  saya selalu melihat komentar di blog seseorang, yang mengomentari selalu meminta ijin mengcopy isi blog ke blog dia.

Walaupun Ia memberi izin mencopy isi blog. Namun apakah bagus untuk mengcopy isi blog orang? dan Apakah manfaatnya dari mengcopy isi blog orang ? Bukankah cuma merugikan yang mengarangnya?

Blog bukan untuk meramaikan pengunjung, tetapi untuk menambah ilmu seseorang, atau juga bisa membagi ilmu kepada semua orang.

Sewaktu bulan april. terdapat isi blog yg judulnya “sejarah april mob”, dan banyak sekali yang mirip-mirip judulnya. Lalu kubaca blog demi blog seseorang. Isinya sama, ada beberapa blog yang cuma mengganti kata-katanya. Dan waktu itu saya berpikir “sebenarnya siapa pengarang asli dari blog ini.”Saya pun Bingung Karena tidak ada satupun blog yang menulis kata sumber / pengarangnya. Itu sama saja melanggar hak cipta.

Jika blog kalian tidak mau merugikan orang lain. maka aku punya tips ada dibawah ini.

  1. Jangan main copy! pertama, baca isi blog dan pahami.
  2. Jika sudah paham. isi komentar meminta izin. (Jika tidak boleh ,jangan malah maksa/ main tulis di blog kalian, tunggu sampai pengarang blog mengomentari balik.)
  3. Jika sudah diperbolehkan, tulis di blog kalian, jangan dicopy. tulis seinggat kalian sewaktu membaca.
  4. Selesai menulis. tulis sumber / nama pengarang/ nama blog yang tadi kalian baca.
  5. (Tambahan) buat/sisipkan tautan sumber ke tulisan akhir blog anda

Contoh :

Sumber      : Islamisperfect

Pengarang : dennisislam.

Mohon maaf jika kurang jelas, jika kurang jelas tinggal dikomentar. nanti saya akan membetulkannya.

Bye

Wassalamualaikum Wr.Wb

penulis : kinglala